Xiangyu-logo
022 300 23 88
Rue de Fribourg 16, 1201 Genève
Ouvert 7 jours / 7
Back to top

Progress Bar

Albacore Tuna 0
Fresh Japanese Scallop 0
Jumbo Clam 0
Blue Fin Tuna 0
Monday 0
Tuesday 0
Wednesday 0
Thursday 0
Albacore Tuna 0
Fresh Japanese Scallop 0
Jumbo Clam 0
Blue Fin Tuna 0